Privacyverklaring

1. Algemeen

AutoRepairGroup.be spant zich elke dag opnieuw in om uw privacy te respecteren en te beschermen. Onder “AutoRepairGroup.be” vallen de vennootschappen Care Carrosserie BV met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Neringenweg 44 en met ondernemingsnummer 0401.904.751 en AFRIMA BV met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Neringenweg 44 en met ondernemingsnummer 0475.119.361. (hierna ook “Wij” of “Ons” of afgeleiden genoemd).

Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens via (i) onze website www.AutoRepairGroup.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) op basis van de  (commerciële) relaties en contacten tussen AutoRepairGroup.be en haar klanten, prospecten en business partners.

In deze Privacy Verklaring geven Wij meer informatie over welke persoonsgegevens Wij verzamelen en voor welke doeleinden, maar ook hoe Wij deze persoonsgegevens verwerken en gebruiken om Onze diensten aan u te kunnen aanbieden.

AutoRepairGroup.be zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met (i) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze laatste is beter bekend als de ‘AVG’ of de ‘GDPR’ (hierna tezamen de “Privacy Wetgeving”).

Wanneer u persoonsgegevens aan AutoRepairGroup.be verstrekt, bijvoorbeeld doordat u Ons contacteert of een overeenkomst met Ons sluit, zullen Wij de ontvangen persoonsgegevens behandelen zoals bepaald in deze Privacy Verklaring.

Het beroep doen op de diensten, aankoop van producten alsook het bezoeken van de Website of onze filialen of enige andere communicatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop AutoRepairGroup.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en beveiligt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met eventueel andere voorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn op het gebruik van de Website of in het kader van het sluiten van een andere overeenkomst met ons.

2. Persoonsgegevens

Indien u contact heeft met AutoRepairGroup.be (bv. telefonisch, bezoek van onze Website, aankoop van producten of diensten, etc.), verzamelen wij uw persoonsgegevens om de levering van onze diensten mogelijk te maken maar vooral om u een positieve klantenervaring te bezorgen.

I. Wijze van verzameling

AutoRepairGroup.be verzamelt persoonsgegevens bij of in het kader van:

 • Telefonisch contact met ons Customer Contact Center;
 • Bezoek van onze filialen;
 • Uw klantenrelatie met AutoRepairGroup.be;
 • Gebruik van de Website (zowel het loutere surfen als ook het invullen van het contactformulier of het gebruik van de chatbox);
 • Persoonsgegevens verkregen van fleet-, lease- en/of verzekeringsmaatschappijen met het oog op de correcte en efficiënte afhandeling van uw dossier;
 • Onderlinge uitwisseling binnen AutoRepairGroup.be wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening;
 • Overige correspondentie die u voert met AutoRepairGroup.be.

AutoRepairGroup.be verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal AutoRepairGroup.be, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat AutoRepairGroup.be toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Soorten

Afhankelijk van uw relatie met Ons en de wijze waarop u contact met Ons nam, heeft AutoRepairGroup.be één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens van u verzameld in het kader van bepaalde verwerkingsverwerkingsdoeleinden op basis van een welbepaalde rechtsgrond.

II.1. Uitvoering van de overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met AutoRepairGroup.be of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De uitvoering van de overeenkomst omvat onder andere (zonder hiertoe beperkt te zijn) het uitvoeren van de (herstel)opdracht, het uitsturen van boetes en voor de facturatie.

AutoRepairGroup.be kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • De (efficiënte) uitvoering van de overeenkomst;
 • Het aanbieden van klantenservice;
 • Het opbouwen van een klantenrelatie;
 • Het verifiëren van uw gegevens bij uw verzekeraar, fleet- of leasemaatschappij en/of makelaar;
 • In het kader van klantenbeheer om diensten die Wij aan u geleverd hebben aan u en/of uw verzekerings- , fleet- en/of leasemaatschappij te factureren;
 • Onderlinge uitwisseling binnen AutoRepairGroup.be om één van voormelde doelen te bereiken;
 • Enige andere noodzakelijke activiteit in het kader van de dienstverlening van AutoRepairGroup.be.
 • Om uw gegevens bij een niet-afgewerkte boeking en/of pre-fill van deze gegevens te voorzien in de laatste fase van de boekingsfunnel;

In dit kader worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Contactinformatie: Voornaam, naam, adres, e-mail, telefoonnummer (vast/mobiel), geslacht, taal, werkgever, informatie verstrekt bij het inlezen van de identiteitskaart en het rijbewijs. Wat betreft de informatie die wordt verwerkt bij het inlezen van de identiteitskaart en het rijbewijs, wordt enkel de niet meer dan noodzakelijke informatie ingelezen om de automatische velden in te vullen, zoals onder andere uw privéadres in het kader van boetebeheer.
 • Informatie eigen aan of gerelateerd aan het voertuig: chassis-nummer, merk, model, versie, bouwjaar, verzekeringsformulier, polisnummer, verzekeraar, verzekeringsmakelaar, datum/oorzaak van het ongeval, kenteken(bewijs), foto van de schade; etc.
 • Financiële informatie: Betaalgegevens/facturatiegegevens, betalingsgeschiedenis, achterstallige betalingen in het kader van facturatie door Ons.
 • Technische informatie: geo-locatie gegevens, cookies, IP-adres, Voor meer informatie over ons cookie-beleid, kan u hier terecht.
 • Klanteninformatie: aankoop-geschiedenis, klantnummer, schadegeschiedenis, herstelinformatie van het voertuig (type opdracht, prijs, plaats van uitvoering).
   

II.2. Toestemming

In sommige gevallen zal AutoRepairGroup.be om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit is het geval wanneer AutoRepairGroup.be uw persoonsgegevens wenst te gebruiken voor:

 • Marketingdoeleinden;
 • Klantenreviews;

In dit kader worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Klanteninformatie: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, taal, chassisnummer, model, merk, bouwjaar, versie, direct marketing voorkeur (opt-in/opt-out).

 

Voor zover u heeft ingestemd met het gebruik van de gegevens op een bepaalde manier, kan u deze te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst (zie hieronder ‘uw privacy rechten’).

Uw toestemming kan worden ingetrokken door middel van een eenvoudige mail naar privacy@autorepairgroup.be.

II.3. Gerechtvaardigd belang

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AutoRepairGroup.be of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent).

  • Wanneer u reeds klant bent met het oog op het verstrekken van informatie aangaande onze vergelijkbare producten, acties en diensten bijvoorbeeld. Indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen kan u zich steeds uitschrijven (opt-out).
  • Het beantwoorden van een vraag die door u werd gesteld via;
   • Chatbot;
   • Klanteninbox;
   • Telefonisch.
  • Om de accuraatheid en relevantie van uw persoonsgegevens te behouden
  • Voor het opvolgen van offertes en/of het sturen van herinneringen
  • Om onze dienstverlening alsook deze uitgevoerd door dienstverleners te verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor Ons klantenonderzoek;

In dit kader worden de volgende gegevens verzameld:

 • Contactinformatie: Voornaam, naam, adres, e-mail, telefoonnummer (vast/mobiel), geslacht, taal, werkgever;
 • Informatie eigen aan of gerelateerd aan het voertuig: chassis-nummer, merk, model, versie, bouwjaar, verzekeringsformulier, polisnummer, verzekeraar, verzekeringsmakelaar, datum/oorzaak van het ongeval, kenteken(bewijs), foto van de schade; etc.
 • Klanteninformatie: aankoop-geschiedenis, klantnummer, schadegeschiedenis, herstelinformatie van het voertuig (type opdracht, prijs, plaats van uitvoering).
   

Om de veiligheid van onze filialen, medewerkers en bezoekers te waarborgen, werden er mogelijks bewakingscamera’s geïnstalleerd. Deze beelden blijven maximaal 30 dagen beschikbaar. Enkel de specifiek hiervoor bevoegde personen hebben toegang tot deze beelden.

II.4. Noodzakelijk voor een wettelijke verplichting

In bepaalde gevallen kan het voor noodzakelijk zijn voor Ons om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AutoRepairGroup.be rust zoals o.m. de verplichting om van AutoRepairGroup.be om persoonsgegevens vermeld in boekhoudkundige documenten te bewaren.

 V. Opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als Wij deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist is voor de naleving van een andere wettelijke bepaling. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt bepaald door het beoogde doel en de rechtsgrond waarop de verwerking van de persoonsgegevens steunt.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, verschilt naargelang het doel waarvoor Wij de betreffende gegevens verzamelen en verwerken. Algemeen geldt dat Wij de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode noodzakelijk voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven onder het onderdeel “Gebruik persoonsgegevens”.

Naargelang de verwerking op een welbepaalde rechtsgrond steunt, zal dit mede de bewaartermijn van de persoonsgegevens bepalen.

Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd worden. AutoRepairGroup.be voorziet in een mechanisme om te verifiëren of de persoonsgegevens wel degelijk ontoegankelijk zijn nadat de vastgestelde bewaartermijnen zijn verstreken.

Wenst u hier meer over te weten of wenst u zich te verzetten tegen de opslag van uw persoonsgegevens, lees dan zeker het onderdeel “Uw privacy rechten”.

3. Gebruik van geanonimiseerde gegevens

AutoRepairGroup.be heeft het recht de over u verzamelde gegevens te anonimiseren; Dit betekent dat wij op geen enkele manier meer uw identiteit kunnen achterhalen. Deze informatie zullen we uitsluitend gebruiken voor statistische doeleinden.

AutoRepairGroup.be heeft eveneens het recht de geanonimiseerde gegevens ter beschikking te stellen van derden.

4. Doorgifte persoonsgegevens aan derden / Ontvangst van derden

I. Doorgifte aan derden

AutoRepairGroup.be zal uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden, wanneer dit nodig is om onze afspraken na te komen of een dienst aan u te leveren, indien het wettelijk verplicht is of indien u uw toestemming hiervoor gegeven heeft. Indien het noodzakelijk is dat Wij in dit kader uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, leggen Wij de derde partij verplichtingen op die uw privacy rechten maximaal beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Indien u gebruik maakt van de social media plugins op onze Website (zoals Facebook, Instagram, …) of andere kanalen, aanvaardt u dat de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende sociale media van toepassing zijn en aanvaardt u dat Wij geen aansprakelijkheid dragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door die sociale media.

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden onder meer in volgende gevallen:

 • De derde partij is uw verzekeringsmaatschappij, makelaar, lease- of fleetbedrijf.
  • Om uw gegevens te verifiëren bij uw verzekeraar, leasemaatschappij en/of makelaar;
  • Om uw claim te behandelen die onder uw polis valt en/of om betaling te verkrijgen van uw verzekerings-, lease- en/of fleetmaatschappij voor de diensten die we aan u geleverd hebben;
  • Om fraude te voorkomen en/of om in het algemeen onze dienstverlening aan uw verzekerings-, lease- en/of fleetmaatschappij te verbeteren, wat ten goede komt aan u en andere polishouders of klanten.
 • Wij doen rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep op externe dienstverleners.
  • Leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie;
  • Externe partijen die ons bijstaan om betaling van onze facturen te verkrijgen;
  • Externe dienstverleners die informatie, dat verzameld wordt in onze filialen of via mobiele apparaten, doorsturen naar Ons informatiesysteem;
  • Externe dienstverleners die Ons bijstaan met Onze klantentevredenheidsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren. Uw verzekeraar kan willen dat Wij het resultaat van uw antwoord met hem delen;
  • Externe dienstverleners die Ons bijstaan met IT-aangelegenheden;
  • Externe dienstverleners die Ons bijstaan bij de monitoring van de kwaliteit van ons Customer Contact Center;
  • Het op piekmomenten doorschakelen van uw oproep naar een extern Customer Contact Center om uw afspraak bij Ons te maken.
 • Onderlinge uitwisseling binnen AutoRepairGroup.be om een nog snellere en efficiënte dienst aan u te leveren.
 • U heeft expliciet uw toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen.
 • Wij hebben een wettelijke, rechterlijke/arbitrale, gereglementeerde of professionele verplichting om uw persoonsgegevens door te geven.
  • Ter nakoming van onze verplichtingen ten aanzien van de belastingdiensten;
  • Het opleggen of toepassen van onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of Algemene Voorwaarden;
  • Ter aanwijzing van mogelijke strafbare feiten of gevaren voor de openbare veiligheid door AutoRepairGroup.be en de doorzending van de desbetreffende persoonsgegevens op verzoek van de bevoegde instanties (politie, Staatsveiligheid, etc.)
  • Ter bescherming van onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen.
 • Ingeval AutoRepairGroup.be, of vrijwel al haar activa fusioneert of overgenomen wordt door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de overgedragen activa.
 • Ingeval wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Website en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen.
   

II. Ontvangst van derden

De derden van wie Wij uw persoonsgegevens ontvangen, garanderen Ons dat zij u hierover geïnformeerd hebben. Wij hebben met deze derden steeds de nodige afspraken omtrent privacy gemaakt, die minstens dezelfde waarborgen bieden als deze Privacy Verklaring. Deze derden zijn de verzekeringsmaatschappijen, lease- en fleetmaatschappijen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel om:

 • uw gegevens te verifiëren bij uw verzekeraar, leasemaatschappij en/of makelaar;
 • uw claim te behandelen die onder uw polis valt en/of om betaling te verkrijgen van uw verzekerings-, lease- en/of fleetmaatschappij voor de diensten die we aan u geleverd hebben;
   

5. Communicatie met/van AutoRepairGroup.be

I. E-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen u contacteren per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel met betrekking tot uw boeking, inclusief een herinnering voor uw afspraak per e-mail of sms.

Uitgezonderd indien u ons verzocht heeft dit niet te doen, kunnen wij u contacteren over onze diensten en producten per post, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.

6. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals door de wet bepaald en hieronder opgesomd, gelieve dan contact op te nemen met privacy@autorepairgroup.be.

U beschikt over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens die Wij over u bezitten;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar bovenvermeld mailadres.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van AutoRepairGroup.be.

Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Website en door Ons via de Website of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Website vermeld staan, u instemt met Ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

7. Beveiliging

AutoRepairGroup.be neemt redelijke fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens en in het bijzonder ter voorkoming van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of onrechtmatige wijziging van uw persoonsgegevens.

Meer bepaald neemt AutoRepairGroup.be volgende beveiligingsmaatregelen om de risico’s op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

 • Logische toegangscontrole;
 • Fysieke toegangscontrole
 • Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden en van de opslagbestanden;
 • Multi-factor authenticatie voor web-toepassingen;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen;
 • Web application Firewall;
 • Anti-virus;
 • Security awareness training voor AutoRepairGroup.be-medewerkers;
 • Netwerk-segmentatie
 • Doelgerichte toegangsbeperkingen en controle op naleving daarvan.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van AutoRepairGroup.be (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat AutoRepairGroup.be in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

8. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een verwerkingsovereenkomst, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules van 4 juni 2021  zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

9. Update Privacy Verklaring

AutoRepairGroup.be is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. AutoRepairGroup.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het Privacy Verklaring van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Verklaring handelen.

De bepalingen in deze Privacy Verklaring gelden niet voor zover via de Website slechts de toegang tot de toepassingen en/of inhoud van derden wordt opengesteld en deze toepassingen en/of inhoud door AutoRepairGroup.be uitdrukkelijk als niet onder de verantwoordelijkheid van AutoRepairGroup.be vallend werden gekenmerkt.

11. Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop AutoRepairGroup.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een beroep instellen bij de rechter of een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

12. Contacteer AutoRepairGroup.be

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop AutoRepairGroup.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve Ons te contacteren: