ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOREPAIRGROUP.BE - VERSIE SEPTEMBER 2021

1.Toepasselijkheid. 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot  AutoRepairGroup.be. Carrosserie Reparaties van AutoRepairGroup.be b.v. handelend onder de naam AutoRepairGroup.be, Afrima N.V. en Care Carrosserie N.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als 'AutoRepairGroup.be')

Onder Carrosserie Expres Reparaties wordt onder andere verstaan: spot repair: verven & spuiten, polieren, uitdeuken zonder spuiten, reparatie van velgen en polijsten van koplampen en overige kleine reparaties van vergelijkbare omvang of aard. Onder Carrosserie Reparaties wordt onder andere verstaan auto spuiten, hagelschade, motorkap herstellen, spiegels vervangen en roest verwijderen en overige reparaties van vergelijkbare omvang of aard. Het toevertrouwen van een voertuig aan AutoRepairGroup.be, ongeacht de oorzaak, houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

b. AutoRepairGroup.be wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever (hierna: “de Klant”) van de hand. Indien de algemene voorwaarden van de Klant onverminderd het voorgaande van toepassing zijn geworden prevaleren deze algemene voorwaarden.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

2. Prijsopgave en opdrachtbon

a. Aanbiedingen en prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de uitvoering van de opdracht bemoeilijken.

b. Prijsopgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant staat er voor in dat hij de juiste en alle essentiële en gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht aan AutoRepairGroup.be heeft verstrekt.

c. Prijsopgaven zijn 30 kalenderdagen geldig. De prijsopgave vervalt indien de Klant deze niet binnen de termijn accepteert.

d Indien de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of indien de aan de Klant verstrekte instructies niet goed zijn uitgevoerd, heeft AutoRepairGroup.be het recht om de extra kosten en meerwerk als gevolg hiervan door te belasten aan de Klant.

e. De vermelde (leverings)termijnen zijn gegeven ten titel van informatie en derhalve louter indicatief en niet fataal. AutoRepairGroup.be verbindt zich ertoe om de opdracht binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden.  De Klant kan geen vergoeding noch terugbetaling van onkosten eisen vanwege de immobilisatie van zijn voertuig tijdens  het uitvoeren van de opdracht. Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan enkel aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.

f. De op de opdrachtbon vermelde gegevens (o.m. prijs en technische specificaties) zijn leidend en hebben voorrang op alle andere al dan niet publiekelijke informatie.

3. Uitvoering opdracht

a. AutoRepairGroup.be voert de opdracht uit conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

b. AutoRepairGroup.be heeft het recht om het werk door derden uit te laten voeren.

c. AutoRepairGroup.be kan de uitvoering van de opdracht weigeren of staken indien de informatie van de Klant onjuist of

onvolledig is en/of indien de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de automobilist niet kan worden gegarandeerd.

d. Door de Klant gegeven opdrachten zijn bindend voor de Klant. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Klant, of indien de Klant eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade van  AutoRepairGroup.be minimaal begroot worden op 30% van het verschuldigde factuurbedrag, onverminderd het recht van AutoRepairGroup.be om eventuele hogere schade en/of  nakoming van de overeenkomst te vorderen.

e. Vervangende zaken en/of onderdelen worden ter beschikking gehouden van de Klant op diens uitdrukkelijke verzoek, een en ander gedurende maximaal veertien (14) kalenderdagen na de uitvoering van de overeenkomst.

4. Betaling

a. Betaling dient te geschieden bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een factuur afgegeven.

b. AutoRepairGroup.be behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

c. AutoRepairGroup.be heeft het recht om het voertuig pas af te leveren na de voldoening van de factuur.

d. De Klant garandeert dat hij, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van AutoRepairGroup.be door zijn verzekeringsmaatschappij of een andere derde, zelf op eerste verzoek van AutoRepairGroup.be tot betaling van de factuur zal overgaan.

e. Onverminderd het voorgaande kan AutoRepairGroup.be op ieder moment aanvullende waarborgen vragen van de Klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de overeenkomst.

f. De Klant is wanneer hij enig bedrag niet tijdig voldoet in verzuim en hij is vanaf dat moment de wettelijke (zakelijke) rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts is de Klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Klant na het intreden van het verzuim niet binnen veertien (14) dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% op het onbetaald gebleven factuurbedrag, met een minimum van € 50.

g. De Klant is verplicht alle door AutoRepairGroup.be in redelijkheid gemaakte kosten (de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz.) te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de  Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

5. Levering

a. De levering geschiedt op het ogenblik dat het voertuig de plaatselijke vestiging – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – heeft verlaten. De voertuigen worden vervoerd voor risico van en op kosten van de Klant.

b. Afgesproken ophaaltermijnen dienen door de Klant nageleefd te worden. De risico’s van het voertuig gaan over op de Klant:

 • - na een termijn van 24 uur (op werkdagen) nadat de ophaaltermijn is verstreken;
 • - na een termijn van 48 uur (op werkdagen) nadat is aangekondigd dat het voertuig bij expertise als onherstelbaar wordt beschouwd;
 • - vanaf het moment dat het voertuig bij AutoRepairGroup.be wordt gehouden uit hoofde van het bepaalde onder artikel 4c van deze voorwaarden.

Op het moment dat het risico is overgegaan op de Klant, conform de voorgaande zin, kan een forfaitaire dagvergoeding van € 20,00 voor staangeld worden aangerekend zonder dat enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor onder andere bewaking wordt aanvaard, dit onverminderd het recht van AutoRepairGroup.be om haar daadwerkelijke schade te vorderen.

6. Klachten

a. Het voertuig en de werkzaamheden van AutoRepairGroup.be dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen op de factuur/afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waarvan AutoRepairGroup.be elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen.

b. Verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Klant aan AutoRepairGroup.be te worden meegedeeld binnen  twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek. Een vordering ten aanzien van een gebrek moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken van het gebrek, met dien verstande dat deze termijn niet kan verstrijken voor het einde van een periode van twee jaren na de levering van het voertuig.

7.Garantie

a. AutoRepairGroup.be biedt een levenslange garantie op het geleverde werk ter zake Carrosserie Express Reparatie en een garantie van drie (3) jaar ter zake van Carrosserie Reparatie. Dit houdt in dat gebreken die aan een voertuig zijn ontstaan als gevolg van een door AutoRepairGroup.be onjuist uitgevoerde Carrosserie Express Reparatie of Carrosserie Reparatie, binnen voormelde perioden kosteloos door AutoRepairGroup.be zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door AutoRepairGroup.be vastgesteld en hersteld zal worden, en na overlegging van de factuur met betrekking tot de oorspronkelijke reparatie bij AutoRepairGroup.be. Deze garantie wordt verleend na gehele betaling van de verschuldigde vergoeding. Uitzonderingen: Op het polieren van koplampen geeft AutoRepairGroup.be zes (6) maanden garantie. Op het polieren van een voertuig geeft AutoRepairGroup.be geen garantie buiten het bepaalde in artikel 3 sub a van deze voorwaarden. Indien AutoRepairGroup.be, als onderdeel van de dienstverlening, de kalibratie uitvoert van een Advanced Driver Assistance System (ADAS), geldt op deze kalibratie slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot één (1) jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet. 

b. De in artikel 7a omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 • gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens AutoRepairGroup.be uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van constructiefouten in het voertuig; 
 • gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Klant aan AutoRepairGroup.be ter beschikking zijn gesteld;
 • bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het voertuig;
 • aantasting van de laklaag van het voertuig die is ontstaan door een van buiten komende oorzaak;
 • gebreken die na aflevering niet in de onderneming van AutoRepairGroup.be een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en welke door AutoRepairGroup.be aan de Klant kenbaar is gemaakt;
 • opdrachten ten aanzien waarvan AutoRepairGroup.be uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat zij zich niet kan verenigen met een aan haar door de Klant voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 • te bewerken voertuigen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de voertuigen niet in de onderneming van AutoRepairGroup.be zijn voorbewerkt.

c. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 7a vervalt indien:

 • de Klant het voertuig niet binnen een termijn van veertien (14) dagen na het ontdekken van de klacht ter beoordeling/controle aanbiedt aan AutoRepairGroup.be, een en ander met een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht;
 • de Klant AutoRepairGroup.be niet in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te verhelpen;
 • werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden door een andere onderneming dan AutoRepairGroup.be, die verband houden met een door  AutoRepairGroup.be verrichte reparatie. Deze uitsluiting geldt niet indien  AutoRepairGroup.be hiervoor toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Klant kan worden aangetoond.

d. Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van AutoRepairGroup.be worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

e. De garantievoorwaarden in dit artikel doen geen afbreuk aan de rechten die de Klant mogelijk heeft op basis van de wettelijke garantie.

8. Aansprakelijkheid

a. De voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

b. AutoRepairGroup.be is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Klant en/of van derden die zich in of aan het voertuig bevinden, zoals: lading, inventaris, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren, noch voor eventuele schade berokkend door brand of overstroming, door hagelslag of door andere natuurfenomenen.

c. Het voertuig en zijn toebehoren worden door AutoRepairGroup.be uitsluitend (extra)  verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op kosten van de Klant.

c. De aansprakelijkheid van AutoRepairGroup.be is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de tussenkomst van de Klant of enige derde. AutoRepairGroup.be is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage.

d. Behoudens productaansprakelijkheid, is elke aansprakelijkheid van AutoRepairGroup.be beperkt tot - naar keuze van AutoRepairGroup.be - gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de opdracht waarbij de schade is ontstaan. AutoRepairGroup.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere (gevolg)schade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.

e. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AutoRepairGroup.be.

f. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van AutoRepairGroup.be en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen.

9. Overmacht

a. Een tekortkoming van AutoRepairGroup.be zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand verkeert van overmacht.

b. Indien AutoRepairGroup.be bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

c. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder andere sprake in geval van stakingen, import- en exportrestricties, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

10. Vervoermiddel

a. In geval van een tijdelijke terbeschikkingstelling van een vervoermiddel (auto, fiets, etc.) door AutoRepairGroup.be aanvaardt de Klant dit vervoermiddel op eigen verantwoordelijkheid in de staat waarin dit vervoermiddel zich bevindt. De Klant is zowel ten aanzien van AutoRepairGroup.be, als ten aanzien van derden, steeds persoonlijk en met uitsluiting van AutoRepairGroup.be, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, boetes, misdrijven, lichamelijke, stoffelijke en/of geldelijke schade, verlies en/of diefstal. De Klant vrijwaart AutoRepairGroup.be in dit verband voor claims van derden.

11. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

a. Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b. Bij een eventueel geschil over deze voorwaarden of de onderliggende overeenkomst zijn de Rechtbanken van Leuven.