Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AutoRepairgroup Carrosserie versie 22 09 2023

1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AutoRepairGroup.be. handelend onder de naam AutoRepairGroup.be, Afrima BV en Care Carrosserie BV (hierna gezamenlijk aangeduid als “AutoRepairgroup Carrosserie”) en een klant die een voertuig ter herstel aanbiedt bij AutoRepairGroup Carrosserie en waarbij de uit te voeren herstellingen gedekt worden door de verzekeraar of door de leasemaatschappij van het voertuig (hierna de “Gedekte Klant” genoemd) of een klant die zijn voertuig aanbiedt ter herstel bij AutoRepairGroup Carrosserie, waarbij het herstel niet door de verzekeraar, noch door een leasemaatschappij (indien van toepassing) wordt gedekt (hierna de “Niet-gedekte Klant genoemd) (hierna samen “Klant”).

Indien de Klant een “akkoord herstelling” ondertekent, verklaart deze zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, de taal waarin deze zijn opgesteld en erkent hij ervan voorafgaandelijk effectief kennis te hebben genomen en komt een overeenkomst tot stand met AutoRepairgroup Carrosserie (de “Overeenkomst”).

b. AutoRepairgroup Carrosserie wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Niet-gedekte Klant die een onderneming is (in de zin van artikel I.8,39° WER) van de hand. In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van deze Niet-gedekte Klant die een onderneming is van toepassing zijn op AutoRepairgroup Carrosserie.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

d. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

e. AutoRepairgroup Carrosserie kan deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen, met dien verstande dat de gewijzigde algemene voorwaarden slechts op toekomstige Overeenkomst van toepassing zijn. Het niet uitoefenen van een recht door AutoRepairgroup Carrosserie zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van enig recht, aangezien een dergelijke afstand schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd moet worden.

 

2. Prijsopgave en opdrachtbon

a. De Niet-gedekte Klant ontvangt voor het ondertekenen van het “akkoord tot herstelling”, een prijsopgave. Aanbiedingen en prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de uitvoering van de opdracht bemoeilijken.

b. Prijsopgaven en “het akkoord tot herstelling” zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt. De Klant dient juiste en alle voor de uitvoering van de opdracht, essentiële en gevraagde informatie aan AutoRepairgroup Carrosserie over te maken.

c. Prijsopgaven zijn 30 kalenderdagen geldig en de kost ervan bedraagt 75 EUR. De Niet-gedekte Klant dient op voorhand zijn akkoord te bevestigen m.b.t. die kost en deze ook te betalen alvorens de prijsopgave te ontvangen. Nadat de opdracht werd gerealiseerd, zal die kost van 75 EUR in mindering worden gebracht van de eindfactuur voor de uitgevoerde opdracht. De prijsopgave vervalt indien de Niet-gedekte Klant deze niet binnen de termijn accepteert. Indien na betaling van het bedrag van 75,00 EUR, AutoRepairgroup Carrosserie afziet van het sluiten van een overeenkomst, betaalt zij dit voorschot tweemaal terug, maar dit louter ten aanzien van de Niet-gedekte klant die een consument is in de zin van artikel I.1, 2° WER.

d. Indien de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of indien de aan de Klant verstrekte instructies niet goed zijn uitgevoerd, heeft AutoRepairgroup Carrosserie het recht om ofwel (i) de Overeenkomst te ontbinden ofwel (ii) de meerwerken die zij hierdoor dient uit te voeren, door te rekenen aan de Klant (ongeacht of dit een Gedekte Klant is, behoudens indien AutoRepairgroup Carrosserie deze meerwerken kan doorrekenen aan de verzekeraar / leasemaatschappij op grond van de toepasselijke covenant of kaderovereenkomst). Bij een ontbinding van de Overeenkomst ten gevolge van een contractuele wanprestatie van de Klant, heeft AutoRepairgroup Carrosserie (ten aanzien van een Niet-gedekte Klant) recht op een schadevergoeding van tien (10) procent van de prijs, onverminderd haar recht om haar werkelijk geleden schade in te vorderen en ten aanzien van de Gedekte Klant, recht op een vergoeding voor de door haar gemaakte kosten (bijvoorbeeld indien zij reeds werkzaamheden verrichte) te vermeerderen met een forfait ten belope van 250,00 EUR .

e. AutoRepairgroup Carrosserie kan (gezien de lange doorlooptijden, en frequente prijsstijgingen van onder meer (maar niet beperkt tot) grondstoffen en energie), de prijs van de Overeenkomst (enkel ten aanzien van de Niet-gedekte Klant) herzien, op basis van een stijging van de parameters die een reële kost in de prijs vertegenwoordigen (zoals maar niet beperkt tot, de prijs van grondstoffen, energie, en nutsvoorzieningen, arbeidskosten, etc.). Dientengevolge zal het deel van de prijs dat de voornoemde kosten vertegenwoordigt met hetzelfde bedrag worden verhoogd, tot een maximum van tachtig procent (80%) van de totale prijs. AutoRepairgroup Carrosserie kan de prijzen meerdere malen herzien tot aan de volledige uitvoering van de opdracht in overeenstemming met dit artikel, zolang de prijsaanpassing beperkt blijft tot het maximum van tachtig procent (80%) van de oorspronkelijke prijs.

f. De vermelde (leverings)termijnen zijn ten aanzien van de Klant (voor zover deze een onderneming is in de zin van artikel I.8,39° WER) indicatief en te goeder trouw gegeven. AutoRepairgroup Carrosserie verbindt zich ertoe om de opdracht binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden. Eventuele laattijdige levering geeft de Klant (voor zover deze een onderneming is in de zin van artikel I.8,39° WER)  geen recht op enige schadevergoeding of annulering van de bestelling. De Klant kan geen vergoeding noch terugbetaling van onkosten eisen vanwege de immobilisatie van zijn voertuig tijdens het uitvoeren van de opdracht. Vertraging in de uitvoering van de opdracht kan enkel aanleiding geven tot schadevergoeding ten aanzien van een Klant (voor zover die een consument is in de zin van artikel I.1, 2° WER), mits deze de geleden schade kan bewijzen.

g. De in de (ondertekende) Overeenkomst vermelde gegevens (o.m. de prijs ten aanzien van de Niet-gedekte Klant of de vrijstelling ten aanzien van de Gedekte Klant en technische specificaties) zijn leidend en hebben voorrang op alle andere al dan niet publiekelijke informatie.

 

3. Uitvoering opdracht

a. AutoRepairgroup Carrosserie voert de opdracht op een voorzichtige en kwalitatieve wijze uit, conform een normaal zorgvuldige onderneming in dezelfde sector.

b. AutoRepairgroup Carrosserie heeft het recht om het werk door derden uit te laten voeren.

c. AutoRepairgroup Carrosserie kan de uitvoering van de opdracht weigeren of staken indien de informatie van de Klant onjuist of

onvolledig is en/of indien de kwaliteit van het werk of de veiligheid van de automobilist niet kan worden gegarandeerd.

d. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een elektrisch voertuig dient deze volgeladen afgeleverd worden bij AutoRepairgroup Carrosserie. Indien dit niet mogelijk is of het voertuig door de herstelling moet worden ontladen, dan zal AutoRepairgroup Carrosserie – indien de Klant zijn laadkaart ter beschikking stelt van AutoRepairgroup Carrosserie – na de uitvoering van de herstelwerken, het voertuig laden voor een minimum rijafstand van tachtig (80) km. Indien de Klant zijn laadkaart niet ter beschikking stelt van AutoRepairgroup Carrosserie, dan is het aan de Klant om zijn voertuig na herstelling, aan de ter beschikking gestelde laadpalen, te laden.

e. Door de Klant gegeven opdrachten zijn bindend voor de Klant (na ondertekening van het akkoord tot herstel door de Klant) en dus bij de totstandkoming van de Overeenkomst). In geval van annulering of opzegging van de Overeenkomst door de Niet-gedekte Klant, heeft AutoRepairgroup Carrosserie recht op een vergoeding ten belope van 30% van de prijs, onverminderd het recht van AutoRepairgroup Carrosserie om een hoger bedrag te vorderen. Ingeval de Gedekte Klant de Overeenkomst annuleert, heeft AutoRepairgroup Carrosserie recht op een vergoeding ten belope van 30% van de vrijstelling.

f. Vervangende zaken en/of onderdelen worden ter beschikking gehouden van de Klant op diens uitdrukkelijke verzoek, een en ander gedurende maximaal veertien (14) kalenderdagen na de uitvoering van de Overeenkomst.

 

4. Betaling

a. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt een factuur afgegeven. De Niet-gedekte Klant betaalt de prijs bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. De Gedekte Klant dient op de hoogte te zijn van het bedrag van de vrijstelling (met name zijn franchise / eigen risico, terug te vinden in zijn polis dan wel overeenkomst met de leasemaatschappij) dat hij dient te betalen en zal dit deel eveneens betalen bij aflevering van het voertuig of direct nadat de opdracht is verricht. De prijs voor de herstelling die tussen de verzekeraar of de leasemaatschappij en AutoRepairgroup Carrosserie is overeengekomen (op basis van de covenant of de kaderovereenkomst die is gesloten tussen AutoRepairgroup Carrosserie en de verzekeraar of de leasemaatschappij van het voertuig respectievelijk) wordt in principe door de verzekeraar dan wel de leasemaatschappij gedragen. Indien de verzekeraar de prijs van de herstelling (onder aftrek van de franchise) betaalt aan de Gedekte Klant, maakt deze dit bedrag onmiddellijk nadat AutoRepairgroup Carrosserie de bevestiging van de verzekeraar verkrijgt dat zij dit bedrag aan de Gedekte Klant heeft betaald – over aan AutoRepairgroup Carrosserie.    

b. AutoRepairgroup Carrosserie behoudt zich het recht voor om een voorschot van de prijs dan wel de vrijstelling (waarvan zij het bedrag zelf bepaalt) te vragen alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

c. AutoRepairgroup Carrosserie heeft het recht om het voertuig pas af te leveren na de voldoening van de factuur (door de Niet-gedekte Klant dan wel de verzekeraar / leasemaatschappij van de Gedekte-Klant of de Gedekte Klant die werd uitbetaald door zijn verzekeraar).

d. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opgeven van het toepasselijk BTW tarief. Ongeacht of de Gedekte Klant inclusief of exclusief BTW verzekerd is, zal hij de BTW rechtstreeks voldoen bij de betaling van de prijs. De Klant staat zelf in voor het verrekenen en / of recupereren van de BTW.

e. Onverminderd het voorgaande kan AutoRepairgroup Carrosserie op ieder moment aanvullende waarborgen vragen van de Niet-gedekte Klant. De waarborgen die gevraagd worden voor het totstandkomen van de Overeenkomst gelden als een opschortende voorwaarde voor het totstandkomen van de Overeenkomst. AutoRepairgroup Carrosserie heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten indien zij de aanvullende waarborgen (die zij vraagt tijdens de uitvoering van de overeenkomst) niet ontvangt van de Niet-gedekte Klant. De Overeenkomst is van rechtswege en zonder dat AutoRepairgroup Carrosserie een vergoeding verschuldigd is, ontbonden indien de Niet-gedekte Klant nalaat binnen een periode van dertig (30) dagen na het verzoek van AutoRepairgroup Carrosserie, de gevraagde aanvullende waarborgen over te maken.

f. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag is de Klant indien deze een onderneming is (in de zin van artikel I.8,39° WER) van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de interestvoet zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met vijf procent (5%). Bovendien is de Klant indien deze een onderneming is (in de zin van artikel I.8,39° WER) desgevallend tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding, verschuldigd gelijk aan tien procent (10%) op het openstaande (totaal)bedrag (met een minimum van honderd euro (100 EUR) per factuur, zelfs indien een respijttermijn werd toegekend en dit onverminderd het recht van AutoRepairgroup Carrosserie om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is. Indien een Klant die een consument (in de zin van artikel I.1, 2° WER) is, een vervallen bedrag niet betaalt, zal AutoRepairgroup Carrosserie deze kosteloos in gebreke stellen en hem een termijn van veertien (14) kalenderdagen geven om het openstaand bedrag te voldoen. lndien de eerste gratis herinnering elektronisch wordt verzonden (bijv. per e-mail) begint de herinneringstermijn van 14 kalenderdagen op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verstuurd. Als de herinnering per post wordt verzonden, begint de herinneringstermijn van 14 kalenderdagen op de derde werkdag na de dag waarop de herinnering werd verstuurd. Indien de klant die een consument is, geen tijdig gevolg verleent aan deze ingebrekestelling, is deze nalatigheidsintresten verschuldigd die beginnen te lopen na de afloop van de termijn van 14 kalenderdagen ten bedrage van de (bijzondere) wettelijke rentevoet, vermeerderd met vijf (5) procent, wat niet meer mag bedragen en dus steeds beperkt is tot de intrestvoet overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens is de klant die een consument is een forfaitair bedrag verschuldigd ten bedrage van:

•     20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

•     30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

•     65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, vervalt elk eventueel betalingsuitstel dat door AutoRepairgroup Carrosserie werd toegestaan, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van AutoRepairgroup Carrosserie op de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Schuldvergelijking door de Klant (die een onderneming is in de zin van artikel I.8,39° WER) is uitdrukkelijk uitgesloten. AutoRepairgroup Carrosserie heeft het recht om alle vorderingen op de Klant (of desgevallend met de Klant(die een onderneming is in de zin van artikel I.8,39° WER) verbonden vennootschappen) te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaand zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de Klant (die een onderneming is in de zin van artikel I.8,39° WER).

 

5. Levering

a. De levering geschiedt op het ogenblik dat het voertuig de plaatselijke vestiging – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – heeft verlaten. De voertuigen worden vervoerd kosten van de Klant.

b. Afgesproken ophaaltermijnen dienen door de Klant nageleefd te worden. De risico’s van het voertuig gaan over op de Klant:

  • -na een termijn van 24 uur (op werkdagen) nadat de ophaaltermijn is verstreken;
  • na een termijn van 48 uur (op werkdagen) nadat is aangekondigd dat het voertuig bij expertise als onherstelbaar wordt beschouwd;
  • vanaf het moment dat het voertuig bij AutoRepairgroup Carrosserie wordt gehouden uit hoofde van het bepaalde onder artikel 4c van deze voorwaarden.

Op het moment dat het risico is overgegaan op de Klant, conform deze bepaling, wordt een forfaitaire dagvergoeding van twintig euro (20,00 EUR) aangerekend zonder dat AutoRepairgroup Carrosserie enige dienstverlening (zoals onder meer bewaking) voor de Klant verricht en waarbij AutorRepairGroup.be dus geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk is voor schade en verlies aan het voertuig, dit onverminderd het recht van AutoRepairgroup Carrosserie om haar daadwerkelijke schade in te vorderen.

 

6. Klachten

a. Het voertuig en de werkzaamheden van AutoRepairgroup Carrosserie dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd. Eventuele opmerkingen omtrent de conformiteit van de uitgevoerde werkzaamheden of zichtbare gebreken dienen ofwel op de factuur/afleveringsnota te worden vermeld ofwel (wat betreft zichtbare gebreken die niet na een vlugge controle konden worden vastgesteld) binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen na levering worden gemeld op volgend e-mailadres: Customer.solutions@autorepairgroup.be, bij gebreke waaraan AutoRepairgroup Carrosserie elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen.

b. De Klant (indien die een onderneming in de zin van artikel I.8,39° WER is) dient alle klachten omwille verborgen gebreken, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan AutoRepairgroup Carrosserie te melden op volgend e-mailadres: Customer.solutions@autorepairgroup.be, binnen de twee (2) werkdagen na ontdekking daarvan, en in ieder geval uiterlijk in de termijnen zoals beschreven in artikel 7. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken. De Klant (indien die een onderneming in de zin van artikel I.8,39° WER is) dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen een termijn van twee (2) maanden nadat AutoRepairgroup Carrosserie het verborgen gebrek of haar aansprakelijkheid daarvoor heeft betwist, in te stellen. Dezelfde verplichtingen gelden voor de Klant (indien die een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER is) , doch deze heeft de mogelijkheid de klachten voor verborgen gebreken te melden binnen een termijn van twee (2) weken na ontdekking hiervan.

 

7. Garantie

a. AutoRepairgroup Carrosserie biedt een garantie van drie (3) jaar voor uitgevoerde werkzaamheden. Dit houdt in dat gebreken die aan een voertuig zijn ontstaan als gevolg van een door AutoRepairgroup Carrosserie onjuist uitgevoerde herstelling, binnen voormelde periode kosteloos door AutoRepairgroup Carrosserie zullen worden hersteld, op voorwaarde dat de Klant het gebrek door AutoRepairgroup Carrosserie laat vaststellen en herstellen en na overlegging van de factuur met betrekking tot de oorspronkelijke reparatie bij AutoRepairgroup Carrosserie. Deze garantie wordt verleend na gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, ongeacht door wie deze vergoeding (de Niet-gedekte Klant of de verzekeraar / leasemaatschappij van de Gedekte Klant of de Gedekte Klant zelf) diende te betalen. De garantie is beperkt tot de herstelling van de foutief uitgevoerde werkzaamheden. De Klant heeft geen mogelijkheid om een aanvullende schadevergoeding te claimen, minstens is deze steeds beperkt tot hetgeen voorzien in artikel 8 van de algemene voorwaarden.

b. In afwijking van het bovenstaande garantietermijn van drie (3) jaar, is de garantieperiode op het polieren van koplampen zes (6) maanden. Wat betreft het polieren van een voertuig geeft AutoRepairgroup Carrosserie geen garantie buiten het bepaalde in artikel 3 sub a van deze voorwaarden en voor zover de melding dat de werken niet op een voorzichtige en kwalitatieve wijze zouden zijn uitgevoerd wordt gedaan binnen een termijn van 24 uur na de werkzaamheden. Indien AutoRepairgroup Carrosserie, als onderdeel van de dienstverlening, de kalibratie uitvoert van een Advanced Driver Assistance System (ADAS), geldt op deze kalibratie slechts een garantie tot het volgende “kalibratiemoment” (d.w.z. elke gebeurtenis waarbij de voertuigfabrikant een kalibratie voorschrijft) of tot één (1) jaar, afhankelijk van welke van deze twee zich het eerst voordoet.

c. AutoRepairgroup Carrosserie is niet aansprakelijk en biedt dus ook geen garantie in het geval van:

- Gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens AutoRepairgroup Carrosserie uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van constructiefouten in het voertuig;

- Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Klant aan AutoRepairgroup Carrosserie ter beschikking zijn gesteld;

- Gebreken die het gevolg zijn van slijtage, gebrek aan onderhoud of van handelingen of nalaten van een derde of de Klant;

- Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het voertuig;

- Aantasting van de laklaag van het voertuig die is ontstaan door een van buiten komende oorzaak;

- Gebreken die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van AutoRepairgroup Carrosserie een nadere behandeling, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en door AutoRepairgroup Carrosserie aan de Klant kenbaar is gemaakt;

- Opdrachten ten aanzien waarvan AutoRepairgroup Carrosserie uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven, dat zij zich niet kan verenigen met een aan haar door de Niet-gedekte Klant of (de verzekeraar dan wel de leasemaatschappij van) de Gedekte Klant voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden (voor zover het gebrek het gevolg is van de instructies van de Niet-gedekte Klant, dan wel van de verzekeraar / leasemaatschappij van de Gedekte Klant of de Gedekte Klant zelf);

- Te bewerken voertuigen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de voertuigen niet in de onderneming van AutoRepairgroup Carrosserie zijn voorbewerkt.

d. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 7a en b vervalt indien:

- De Klant het voertuig niet binnen een termijn van veertien (14) dagen na (het conform artikel 6) tijdig melden van de klacht ter beoordeling/controle aanbiedt aan AutoRepairgroup Carrosserie, een en ander met een duidelijke schriftelijke omschrijving van de klacht;

- De Klant AutoRepairgroup Carrosserie niet de gelegenheid geeft om het gebrek te verhelpen;

- Werkzaamheden aan het voertuig hebben plaatsgevonden door een andere onderneming dan AutoRepairgroup Carrosserie, die verband houden met een door AutoRepairgroup Carrosserie verrichte reparatie. Deze laatste uitsluiting geldt niet indien AutoRepairgroup Carrosserie hiervoor toestemming heeft gegeven of indien de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Klant kan worden aangetoond.

e. Garantiewerkzaamheden zullen in en vanuit de werkplaatsen van AutoRepairgroup Carrosserie worden uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de Klant.

 

8. Aansprakelijkheid

a. AutoRepairgroup Carrosserie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies / schade van zaken van de Klant en/of van derden die zich in of aan het voertuig bevinden, zoals: lading, inventaris, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren, noch voor eventuele schade berokkend door brand of overstroming, door hagelslag of door andere natuurfenomenen. Het is aan de Klant om ervoor te zorgen dat het voertuig leeg is.

b. Het voertuig en zijn toebehoren worden door AutoRepairgroup Carrosserie uitsluitend (extra) verzekerd op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de Klant.

c. De aansprakelijkheid van AutoRepairgroup Carrosserie is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de tussenkomst van de Klant of enige derde. AutoRepairgroup Carrosserie is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage.

d. Behoudens in geval van (i) productaansprakelijkheid ten aanzien van de Klant (die een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER is) (indien van toepassing), (ii) opzet of bedrog van AutoRepairgroup Carrosserie ten aanzien van de Klant en (iii) in geval van opzet of bedrog van aangestelden / lasthebbers van AutoRepairgroup Carrosserie (maar dit louter ten aanzien van de Klant(die een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER is), is elke aansprakelijkheid van AutoRepairgroup Carrosserie beperkt tot - naar keuze van AutoRepairgroup Carrosserie - gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de opdracht waarbij de schade is ontstaan. AutoRepairgroup Carrosserie is dus niet aansprakelijk voor andere (gevolg)schade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten, etc..

e. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen (en uitsluitingen) van aansprakelijkheid gelden ook in het geval de schade een gevolg is van een zware fout van AutoRepairgroup Carrosserie of haar aangestelden / lasthebbers.

9. Overmacht

a. Een tekortkoming van AutoRepairgroup Carrosserie zal haar niet worden aangerekend indien er sprake is van overmacht.

b. Indien AutoRepairgroup Carrosserie bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd ten aanzien van de Niet-gedekte Klant het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Niet-gedekte Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Ten aanzien van de Gedekte Klant, kan AutoRepairgroup Carrosserie indien zij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, een deel van de vrijstelling factureren dat overeenkomt met het deel van de verplichtingen waarin zij reeds voldaan heeft. Bij wijze van voorbeeld: Stel dat de vrijstelling voor de Gedekte Klant 200 EUR bedraagt en AutoRepairgroup Carrosserie bij het intreden van de overmachtssituatie reeds 10% van de herstelwerken heeft uitgevoerd, is zij gerechtigd, 20 EUR te factureren aan de Gedekte Klant als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

c. Overmacht betekent elke gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van AutoRepairgroup Carrosserie, niet kon worden voorzien, noch verhinderd en die een (tijdelijke) onmogelijkheid van uitvoering van de Overeenkomst of een deel daarvan met zich meebrengt binnen de grenzen van economische rendabiliteit daarvan of die de uitvoering van de Overeenkomst onredelijk moeilijk maakt en zorgt voor een kennelijk onevenwicht in de contractuele relatie tussen AutorRepairGroup.be en de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, exploitatieongevallen, brand, weerverlet, machinebreuk, faillissement of gebreken en vertragingen van leveranciers of een andere contractspartij van AutorRepairGroup.be, beperkingen inzake energietoevoer, gebrek aan grondstoffen, epidemieën en pandemieën (inclusief enige hieruit volgende maatregelen van de overheid).

d. Indien de situatie van overmacht langer dan acht (8) weken aansleept, kunnen zowel AutoRepairgroup Carrosserie als de Klant de Overeenkomst kosteloos ontbinden mits schriftelijke melding, zonder dat AutorRepairGroup.be of de Klant enige schadevergoeding aan elkaar zijn verschuldigd.

 

 

10. Vervoermiddel

a. In geval van een tijdelijke terbeschikkingstelling van een vervoermiddel (auto, fiets, etc.) door AutoRepairgroup Carrosserie aanvaardt de Klant dit vervoermiddel op eigen verantwoordelijkheid in de staat waarin dit vervoermiddel zich bevindt. De Klant is zowel ten aanzien van AutoRepairgroup Carrosserie, als ten aanzien van derden, steeds als enige en dus met uitsluiting van AutoRepairgroup Carrosserie, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, boetes, misdrijven, lichamelijke, stoffelijke en/of geldelijke schade, verlies en/of diefstal. De Klant vrijwaart AutoRepairgroup Carrosserie in dit verband voor claims van derden. De overeenkomst tot verhuur van deze vervangwagen wordt gesloten conform de offerte en de algemene voorwaarden die AutoRepairgroup in dit kader aan de Klant overmaakt.

 

11. Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank

a. Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b. Bij een eventueel geschil over deze voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst zijn de Rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd, onverminderd het recht in hoofde van een Klant-consument om de zaak bij andere rechtbanken dan de in dit artikel genoemde aanhangig te maken.