Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De Website www.autorepairgroup.be wordt beheerd door AutoRepairGroup.be, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Neringenweg 44 en met ondernemingsnummer 0401.904.751.  

AutoRepairGroup.be BV (AutoRepairGroup.be) voert de hier aangeboden informatiediensten uit op grond van de volgende algemene gebruiksvoorwaarden („Gebruiksvoorwaarden") met betrekking tot het gebruik van deze website („Website") alsook tot deze internet-aanwezigheid van AutoRepairGroup.be. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Informatie, Waarborg

Alle in deze Website vervatte informatie wordt als dusdanig verstrekt en wordt louter voor informatieve doeleinden verstrekt. AutoRepairGroup.be biedt geen garanties met betrekking tot de resultaten of evaluaties, die door het gebruik van de informatie op de Website kunnen worden behaald. In het bijzonder met betrekking tot de actualiteit, de juistheid, de doeltreffendheid en de volledigheid van de informatie, inhoud en documenten.

Evenmin waarborgt AutoRepairGroup.be dat deze website alle informatie bevat die haar is bekend.

Prestaties van AutoRepairGroup.be

AutoRepairGroup.be heeft het recht te allen tijde de uitbating van deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten. Vanwege de aard van elektronische communicatieprocessen garandeert AutoRepairGroup.be niet dat de Website ononderbroken, zonder vertraging, fouten omissie of virussen zal kunnen functioneren.

Deze website alsmede de inhoud ervan houden geen aanbod in voor de levering of prestaties van producten of dienstprestaties. Bij de afsluiting van overeenkomsten tussen AutoRepairGroup.be en de klant gelden de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van AutoRepairGroup.be. Deze zijn vervat in onderhavige Algemene Voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website (met inbegrip van de lay-out, afbeeldingen, logo’s, teksten, concepten, ideeën, methode, procedures, processen, knowhow, ontwerpen, kunstwerken, grafieken, modellen, productsjablonen, technologieën, software, etc.) vallen onder de bescherming van alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten of andere rechten zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, modellenrechten, octrooien, tekeningen, databanken, etc. Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van AutoRepairGroup.be zijn voorbehouden en blijven de exclusieve eigendom van AutoRepairGroup.be.

De gebruiker verbindt er zich bij het gebruik van de Website toe deze rechten steeds in acht nemen en te respecteren. Elk ongeoorloofd gebruik (zoals, downloaden, kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, van (een deel van) de website in welke vorm of op welke manier ook) zijn niet toegestaan ten hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming werd gegeven door AutoRepairGroup.be.

Hyperlinks met websites van derden

Deze website kan hyperlinks met de websites van derden bevatten. Dit wordt louter ter beschikking gesteld voor het gemak van de gebruiker van de Website. AutoRepairGroup.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor  de inhoud van de websites van derden. Evenmin eigent AutoRepairGroup.be zich deze websites en/of hun inhoud toe.

AutoRepairGroup.be heeft geen controle over de inhoud van de websites van derden en zal deze ook niet onderzoeken.

Wanneer gebruikers van de Website een link naar een externe website volgen, vallen zij onder het cookie-, privacy- en juridisch beleid van die externe website. Het gebruik van de websites van derden en de inhoud ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Privacy

Bij het gebruik van onze website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door AutoRepairGroup.be. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons Privacy- en Cookiebeleid.

Aansprakelijkheid voor gebreken in de zaak en juridische gebreken

Voor zover AutoRepairGroup.be informatie, inhoud, software of documentatie kosteloos ter beschikking stelt, is de aansprakelijkheid voor gebreken in de zaak en juridische gebreken van de informatie, inhoud, software of documentatie, in het bijzonder wat betreft hun actualiteit, juistheid, doeltreffendheid, volledigheid, bruikbaarheid en vrijheid van industriële beschermingsrechten van derden uitgesloten — behalve in geval van opzet, bedrog en/of zware fout.

Andere aansprakelijkheid, virussen

De aansprakelijkheid van AutoRepairGroup.be voor gebreken in de zaak en juridische gebreken is gegrond op de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het overige wordt elke aansprakelijkheid van AutoRepairGroup.be, voor zover er geen dwingende aansprakelijkheid bestaat b.v. wegens opzet, grove nalatigheid, , overname van een kwaliteitsgarantie, bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of wegens inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen op grond van wettelijke voorschriften. Schadevergoeding wegens inbreuk op essentiële plichten onder deze overeenkomst is begrensd tot de grootte van de met de overeenkomst verbonden, inschatbare schade, voor zover er geen opzet of grove nalatigheid in het spel is.

Op grond van de kwaliteit van computersystemen en van het internet staat AutoRepairGroup.be niet borg voor de afwezigheid van virussen. Vóór het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie zorgt de gebruiker met passende beveiligingsvoorzieningen en het scannen van virussen voor de eigen bescherming alsook voor het vermijden van virussen op de AutoRepairGroup.be website. Het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie gebeurt op het eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Iedere geschil met betrekking tot de Website valt onder de toepassing van het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank is die van Leuven, indien de gebruiker een onderneming  is in de zin van het Wetboek Economisch Recht.

Wijzigingen

AutoRepairGroup.be behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze Website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de Website de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.